14 de setembre del 2009

Què fem? - Projecte de reutilització de llibres

Les famílies amb nens i nenes de primària (cursos de 1r a 6è), paguen una quota de "lloguer" i tenen accés als llibres i material reutilitzable, que es comprometen a tornar a final del curs. Els llibres i el material escolar s'han de conservar en bon estat perquè el curs vinent l'aprofitaran nous estudiants.

Es tracta d'un projecte que involucra tots els membres de la comunitat educativa del centre, és a dir: els mestres, les famílies i l'alumnat. Si bé inicialment es basa en els avantatges econòmics (les famílies s'estalvien importants despeses en concepte de llibres i material escolar), també resulta interessant perquè reforça el treball de l'educació en valors: valors educatius i formatius (el respecte pel material comú; el compartir...), valors ecològics (d'aprofitament, reciclatge i recuperació, de sosteniment ecològic...)

Objectius del programa de reutilització

Consideracions generals
 • Els llibres de text habitualment estaran a l'escola. Podran endur-se'ls a casa quan l'activitat ho requereixi.
 • Per a una bona conservació dels llibres de text es folraran i, un cop a l'any, una comissió formada per mares i pares de l'aula, membres de la Junta de l'AMPA i del professorat en revisaran el seu estat.
 • Si algun llibre es perd o es deteriora, caldrà que la família responsable n'aboni l'import íntegre o el reposi.
 • L'ús pedagògic dels llibres comunitaris per part de l'alumnat el decidirà cada mestre/a, segons les necessitats de la matèria.
Funció dels mestres
 • Vetllar pel bon ús dels llibres durant el curs escolar.
 • En els llibres de text no s'hi pot escriure ni subratllar.
 • Les activitats cal fer-les en un full apart.
 • Utilitzar el llibre de text com a eina de treball i consulta.
 • En l'interior de la portada es posarà una etiqueta amb el nom de l'alumne i el curs escolar en què ha utilitzat aquell llibre del servei de préstec i aquest alumne/a en serà responsable tot el curs.
 • En cas d'una manifesta deixadesa en el manteniment del material assignat, o la seva pèrdua per negligència, procurar primer la seva substitució i estudiar mesures que ajudin a millorar el comportament i l'actitud de l'alumne/a. Comunicar-ho a la comissió.
 • A final de curs, cada tutor recollirà i deixarà els llibres degudament endreçats a l'aula per tal que el curs següent els alumnes i mestres en puguin disposar.
Drets i deures de les famílies usuàries del programa
Drets
 • A utilitzar els llibres de text i material didàctic reutilitzable durant el curs escolar.
 • A participar de forma automàticament prorrogable fins a final de l'escolarització de Primària del nostre fill/a en aquest centre, sempre que es mantingui l'abonament de les quotes en els terminis i les quantitats fixades anualment pel Consell Escolar del Centre
 • A deixar de participar en el programa, avisant a Secretaria abans de finalitzar el termini de pagament de les quotes
Deures
 • De folrar els llibres i materials reutilitzables, de no personalitzar els llibres i esborrar-los, si cal.
 • De cedir a final de curs els llibres de text i material reutilitzable.
 • D'ajudar als nostres fills/es a conservar en bon estat d'ús i abonar l'import íntegre o reposar el llibre si el perden o deterioren
 • De realitzar els següents pagaments:
  • import complet dels llibres i material didàctic no reutilitzables
  • quota de material escolar fungible d'ús socialitzat
  • quota de "lloguer" dels llibres i material reutilitzable
  • quota de l'AMPA